Řečí se zabývá defektologický obor logopedie, sluchem surdopedie.

Vychází z oborů foniatrie a ORL.

Nabízím prevenci a nápravu všech vad Ř E Č I v myšlené, mluvené, čtené a psané podobě .

Prevenci a podpůrnou nápravu vad  SLUCHU,  HLASU u dětí i dospělých.

 

N A U Č Í M 

Správnou výslovnost všech hlásek u dětí a dospělých.

Tvorbu slabik, slov a vět u dítěte nebo dospělého / Afazie, CMP,  úrazy hlavy..atd./

Pasivní i aktivní slovní zásobě a její užívání dítětem nebo dospělým. Zmírním následky  např. Alzheimra, demence....atd. 

 

Diagnostiku řeči - VYSTAVÍM.

 

 Z M Í R Ň U J I  a  O D S T R A Ń U J I

 Koktavost

 Breptavost

 Dysfázii

 Afázii

 Disartrii