Řečí se zabývá defektologický obor logopedie, sluchem surdopedie.

Vychází z oborů foniatrie, ORL a neurologie.

Nabízím prevenci a spolupráci při odstraňování všech vad Ř E Č I v myšlené, mluvené, čtené a psané podobě .

Prevenci a podpůrnou nápravu vad  SLUCHU,  HLASU u dětí i dospělých.

 

Podpořím

správnou výslovnost všech hlásek u dětí a dospělých.

Tvorbu slabik, slov a vět u dítěte nebo dospělého / Afazie, CMP,  úrazy hlavy..atd./

Pasivní i aktivní slovní zásobu a její užívání u dětí nebo dospělých. Podpořím terapie u Alzheimra a jiných demencí....atd. 

 

Pomohu při minimalizaci a odstranění

 Koktavosti

 Breptavosti

 Dysfázii

 Afázii

 Disartrii